Pro­jekt Le­gen­dy pol­skie poś­wię­co­ny jest zi­lu­stro­wa­niu wy­bra­nych hi­sto­rii opar­tych na za­pis­kach kra­kow­skie­go kro­ni­ka­rza Win­cen­tego Ka­dłu­bka. Au­to­rem tej str­ony jak i ksią­żki o tym sa­mym ty­tu­le jest gra­fik Domi­nik Iwa­nicki. Le­gen­dy pol­skie po­wsta­ły jako pro­jekt pra­cy licen­cjackiej, któ­rej opie­ku­nem jest dr Bartło­miej Ba­łut (Pań­stwo­wa Wyż­sza Szko­ła Za­wo­do­wa w Tar­nowie).

Dominik Iwanicki
Diwanickidesign@gmail.com
+48 664 003 221