Pro­jekt Le­gen­dy pol­skie poś­wię­co­ny jest zi­lu­stro­wa­niu wy­bra­nych hi­sto­rii opar­tych na za­pis­kach kra­kow­skie­go kro­ni­ka­rza Win­cen­tego Ka­dłu­bka. Au­to­rem tej str­ony jak i ksią­żki o tym sa­mym ty­tu­le jest gra­fik Dominik Iwanicki. Pra­ca wzbo­gacona zo­stała o serię au­tor­skich pla­katów przed­sta­wio­nych po­niżej. Le­gen­dy pol­skie po­wsta­ły jako pro­jekt pra­cy licen­cjackiej, któ­rej opie­ku­nem jest dr Bartłomiej Bałut (Pań­stwo­wa Wyż­sza Szko­ła Za­wo­do­wa w Tar­nowie).

Legenda o Smoku Wawelskim, który zwyciężony został przez sprytnego Szewczyka Dratewkę.

Legenda o złych występkach króla Popiela, który to zginął śmiercią tragiczną.

Legenda o wędrówce Lecha, Czecha i Rusa, a inaczej o powstaniu Państwa Polskiego.

Legendy na­wią­zują do sta­rych za­pis­ków kro­ni­każa Wincentego Kadłubka. Do­ty­czą His­tori z dzie­jów po­wsta­wa­nia pań­stwa pol­skie­go.

Pro­jekt Le­gen­dy pol­skie poś­wię­co­ny jest zi­lu­stro­wa­niu wy­bra­nych hi­sto­rii opar­tych na za­pis­kach kra­kow­skie­go kro­ni­ka­rza Win­cen­tego Ka­dłu­bka. Au­to­rem tej str­ony jak i ksią­żki o tym sa­mym ty­tu­le jest gra­fik Dominik Iwanicki. Pra­ca wzbo­gacona zo­stała o se­rię au­tor­skich pla­katów prze­d­sta­wio­nych po­niżej. Le­gen­dy pol­skie po­wsta­ły jako pro­jekt pra­cy li­cen­cjackiej, któ­rej opie­ku­nem jest dr Bartłomiej Bałut (Pań­stwo­wa Wyż­sza Szko­ła Za­wo­do­wa w Tar­nowie).

Dominik Iwanicki
Promotor: Dr. Bartłomiej Bałut
Kontakt: +48 664 003 221
Dysgrafik.pl